Mercedes-Benz

W114115, W116, W123, W124, W126

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start WARSZTAT Zestawienie usterek MB z silnikami diesla Zestawienie usterek ukadu ch³odzenia

Zestawienie usterek ukadu ch³odzenia

Email Drukuj PDFObjawy

Przyczyny

SILNIK PRZEGRZEWA SIÊ

 • Niski poziom p³ynu ch³odz±cego.
 • Uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego.
 • Termostat nie otwiera siê.
 • Uszkodzony lub niew³a¶ciwie naprê¿ony pasek klinowy pompy p³ynu ch³odz±cego.
 • Uszkodzony zespó³ sprzêg³a wentylatora.
 • Kamieñ kot³owy osadzony wewn±trz rdzenia ch³odnicy.
 • Zanieczyszczone (np. owadami) ¿eberka ch³odnicy.
 • Zanieczyszczenia w przewodach uk³adu ch³odzenia.
 • Uszkodzona uszczelka pod g³owic±.
 • Pêkniêta g³owica lub blok silnika.
 • Z³amane lub pêkniête ³opatki wentylatora.
 • Zawór w korku ch³odnicy nie utrzymuje prawid³owego ci¶nienia. Wykonaæ sprawdzenie ci¶nienia otwarcia zaworu w warsztacie.
 • Nieprawid³owa prêdko¶æ biegu ja³owego.
 • Uszkodzenie pompy p³ynu ch³odz±cego.
Silnik nie osi±ga w³a¶ciwej temperatury pracy
 • Termostat zawieszony w pozycji "otwarty".
 • Nie w³o¿ony lub w³o¿ony niew³a¶ciw± stron± termostat.
 • Niedok³adny lub uszkodzony wska¼nik temperatury.
Silnik wolno siê nagrzewa
 • Termostat ca³y czas otwarty.
 • Sprzêg³o wentylatora nie roz³±cza siê.
Niski poziom p³ynu ch³odz±cego.
 • Uszkodzone lub nieszczelne przewody.
 • Nieszczelna pompa wody.
 • Wyciek p³ynu przez uszczelkê obudowy termostatu.
 • Uszkodzona uszczelka pod g³owic±.
 • Nieszczelna ch³odnica.
 • Uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego lub niew³a¶ciwie ustawiony.
 • Uszkodzony korek ch³odnicy. Pêkniêta g³owica lub blok silnika.
 • Nieszczelne kroki w kad³ubie silnika.
 • Zbyt du¿o p³ynu w uk³adzie.
 • Odparowywanie p³ynu ch³odz±cego wskutek przegrzewania silnika.
 • Wewnêtrzne lub zewnêtrzne nieszczelno¶ci w uk³adzie ch³odzenia.
Zewnêtrzny wyciek p³ynu ch³odz±cego.
 • Zestarza³e lub uszkodzone przewody elastyczne albo poluzowane zaciski. Wymieniæ przewody elastyczne i/lub dokrêciæ zaciski na po³±czeniach przewodów.
 • Uszkodzone uszczelki pompy p³ynu ch³odz±cego. W takim przypadku z otworu odp³ywowego korpusu pompy p³ynu ch³odz±cego bêdzie kapaæ woda.
 • Nieszczelno¶æ rdzenia ch³odnicy lub zbiornika opadowego. Bêdzie to wymagaæ wykonania naprawy ch³odnicy w specjalistycznym warsztacie.
 • Nieszczelne korki spustowe p³ynu ch³odz±cego z silnika lub za¶lepki p³aszcza wodnego.
Wewnêtrzny wyciek p³ynu ch³odz±cego.

Uwaga: Wewnêtrzne wycieki p³ynu ch³odz±cego mo¿na zwykle wykryæ sprawdzaj±c olej. Sprawdziæ miarkê oleju oraz wnêtrze pokrywy zaworów pod wzglêdem obecno¶ci wody i konsystencji oleju podobnej do emulsji.

 • Nieszczelna uszczelka g³owicy cylindrów. Wykonaæ próbê ci¶nieniow± uk³adu ch³odzenia.
 • Pêkniêcie cylindra lub g³owicy cylindrów. Roz³o¿yæ silnik na czê¶ci i sprawdziæ.
 • Poluzowane ¶ruby g³owicy cylindrów.
S³aba cyrkulacja p³ynu ch³odz±cego.
 • Pompa p³ynu ch³odz±cego nie dzia³a. W celu szybkiego sprawdzenia dzia³ania pompy nale¿y zacisn±æ rêk± górny przewód elastyczny ch³odnicy podczas pracy silnika na biegu ja³owym. Je¶li pompa dzia³a prawid³owo, wtedy po zwolnieniu zacisku wyczuwa siê gwa³towny wzrost ci¶nienia p³ynu ch³odz±cego.
 • Ograniczenia przep³ywu w uk³adzie ch³odzenia. Opró¿niæ, przep³ukaæ i ponownie nape³niæ uk³ad. W razie potrzeby wymontowaæ ch³odnicê i przep³ukaæ j± w kierunku przeciwnym do normalnej cyrkulacji.
 • Uszkodzony lub niew³a¶ciwie naprê¿ony pasek klinowy pompy p³ynu ch³odz±cego.
 • Zakleszczenie termostatu.
 • W przypadku uszkodzenia ³o¿ysk wa³ka pompy, od przodu silnika podczas jego pracy mo¿e dobiegaæ gwi¿d¿±cy d¼wiêk. Zu¿ycie wa³ka mo¿na wyczuæ poruszaj±c ko³em pasowym pompy w górê i w dó³. Je¿eli podobny d¼wiêk pojawia siê przy przyspieszaniu lub po przejechaniu ka³u¿y, nale¿y sprawdziæ napiêcie paska klinowego.
Poprawiony: środa, 30 listopada 2011 16:43